Đội ngũ tư vấn viên khóa học của thầy phạm thắng

Linh Bạch

Facebook: LiNh Bạch / Zalo: 0334019204

Trinh Bùi

Facebook: Trinh Bùi / Zalo: 0966747561

Đài Trang

Facebook: Bùi Đài Trang / Zalo: 0964385427