Tất cả bài học

×

Phần Luyện đề

Phần Tổng ôn

[Bổ trợ] - PP BẢO TOÀN E TRONG BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HCHC

Học phần 1: PP ĐỒNG ĐẲNG HÓA

Học phần 2: PHƯƠNG PHÁP HIDRO HÓA

Học phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN HÓA VDC 9+

Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT

Chuyên đề 2: CACBOHIDRAT

Chuyên đề 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

Chuyên đề 4: POLIME

Chuyên đề 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chuyên đề 6: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

Chuyên đề 7: Crom - Sắt Đồng

Lý thuyết trọng tâm

Phần này là kiến thức bổ trợ giúp các em nắm rõ phương pháp bảo toàn e trong Hóa Hữu Cơ. Từ đó có thể làm bài một cách nhanh hơn do rút gọn các bước so với bảo toàn nguyên tố. Các em vẫn hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố để làm các bài tập đốt cháy HCHC nhé!