Tất cả bài học

×

Phần Luyện đề

Phần Tổng ôn

[Bổ trợ] - PP BẢO TOÀN E TRONG BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HCHC

Học phần 1: PP ĐỒNG ĐẲNG HÓA

Học phần 2: PHƯƠNG PHÁP HIDRO HÓA

Học phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN HÓA VDC 9+

Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT

Chuyên đề 2: CACBOHIDRAT

Chuyên đề 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

Chuyên đề 4: POLIME

Chuyên đề 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chuyên đề 6: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

Chuyên đề 7: Crom - Sắt Đồng

Phương pháp ĐỒNG ĐẲNG HÓA

Bên cạnh khóa VẬN DỤNG CAO của LIVE VIP thì thầy đã livestream một buổi về phương pháp này trong phần ESTE – LIPIT. Các em có thể học phần này ở video dưới đây hoặc khóa LIVE VIP thầy đã upload tại website thayphamthang.com nhé!

  • https://www.youtube.com/watch?v=l7qNmg4MRK8