Tất cả bài học

×

Phần Luyện đề

Phần Tổng ôn

[Bổ trợ] - PP BẢO TOÀN E TRONG BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HCHC

Học phần 1: PP ĐỒNG ĐẲNG HÓA

Học phần 2: PHƯƠNG PHÁP HIDRO HÓA

Học phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN HÓA VDC 9+

Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT

Chuyên đề 2: CACBOHIDRAT

Chuyên đề 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

Chuyên đề 4: POLIME

Chuyên đề 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chuyên đề 6: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

Chuyên đề 7: Crom - Sắt Đồng

Ví dụ 3

Hỗn hợp E gồm axit đơn chức X và axit hai chức Y đều không no, mạch hở, không phân nhánh (trong đó oxi chiếm 46% về khối lượng). Đốt cháy hoàn toàn m gam E rồi dẫn toàn bộ lượng sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 28,928 gam. Mặt khác, đem m gam hỗn hợp E cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 16,848 gam muối. Để hidro hóa hoàn toàn m gam E cần dùng 3,4048 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với

A. 64%.

B. 66%.

C. 68%.

D. 70%.