Tất cả bài học

×

Phần Luyện đề

Phần Tổng ôn

[Bổ trợ] - PP BẢO TOÀN E TRONG BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HCHC

Học phần 1: PP ĐỒNG ĐẲNG HÓA

Học phần 2: PHƯƠNG PHÁP HIDRO HÓA

Học phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN HÓA VDC 9+

Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT

Chuyên đề 2: CACBOHIDRAT

Chuyên đề 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

Chuyên đề 4: POLIME

Chuyên đề 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chuyên đề 6: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

Chuyên đề 7: Crom - Sắt Đồng

Ví dụ 4

Hỗn hợp X chứa một este đơn chức và một este hai chức đều mạch hở, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 24,7 gam X cần dùng 0,275 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y chứa các ancol đều no, đơn chức có tổng khối lượng 11,95 gam và hỗn hợp Z chứa hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol X cần dùng 0,54 mol O2, thu được 6,48 gam nước. Tỉ lệ gần nhất với a: b là

A. 1,2.

B. 0,6.

C. 1,0.

D. 0,5.