Tất cả bài học

×

Phần Luyện đề

Phần Tổng ôn

[Bổ trợ] - PP BẢO TOÀN E TRONG BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HCHC

Học phần 1: PP ĐỒNG ĐẲNG HÓA

Học phần 2: PHƯƠNG PHÁP HIDRO HÓA

Học phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN HÓA VDC 9+

Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT

Chuyên đề 2: CACBOHIDRAT

Chuyên đề 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

Chuyên đề 4: POLIME

Chuyên đề 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chuyên đề 6: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

Chuyên đề 7: Crom - Sắt Đồng

Ví dụ 4

X, Y là hai amin no, hở; trong đó X đơn chức, Y hai chức. Z, T là hai ankan. Đốt cháy hoàn toàn 21,5g hỗn hợp H gồm X, T, Z, T (MZ < MX < MT < MY; Z chiếm 36% về số mol hỗn hợp) trong oxi dư, thì thu được 31,86g H2 Lấy cùng lượng H trên thì thấy tác dụng vừa đủ với 170 ml dung dịch HCl 2M. Biết X và T có số mol bằng nhau; Y và Z có số nguyên tử cacbon bằng nhau. Tỉ lệ khối lượng của Y so với T có giá trị gần nhất là

A. 1,241.

B. 0,806.

C. 1,681.

D. 1,034.