Tất cả bài học

×

Phần Luyện đề

Phần Tổng ôn

[Bổ trợ] - PP BẢO TOÀN E TRONG BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HCHC

Học phần 1: PP ĐỒNG ĐẲNG HÓA

Học phần 2: PHƯƠNG PHÁP HIDRO HÓA

Học phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN HÓA VDC 9+

Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT

Chuyên đề 2: CACBOHIDRAT

Chuyên đề 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

Chuyên đề 4: POLIME

Chuyên đề 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chuyên đề 6: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

Chuyên đề 7: Crom - Sắt Đồng

Ví dụ 5

Hỗn hợp X chứa một amin no, đơn chức, mạch hở và hai hiđro cacbon có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 0,9225 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 dẫn qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc dư, thấy khối lượng bình tăng 12,69 gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích là 13,776 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của hiđrocacbon có khối lượng phân tử lớn là

A. 24,73%.

B. 27,27%.

C. 23,66%.

D. 25,45%.