Tất cả bài học

×

Phần Luyện đề

Phần Tổng ôn

[Bổ trợ] - PP BẢO TOÀN E TRONG BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HCHC

Học phần 1: PP ĐỒNG ĐẲNG HÓA

Học phần 2: PHƯƠNG PHÁP HIDRO HÓA

Học phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN HÓA VDC 9+

Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT

Chuyên đề 2: CACBOHIDRAT

Chuyên đề 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

Chuyên đề 4: POLIME

Chuyên đề 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chuyên đề 6: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

Chuyên đề 7: Crom - Sắt Đồng

Ví dụ 6

Hỗn hợp khí X gồm hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Hỗn hợp khí Y gồm một ankan và một ankin có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy 9,26 gam hỗn hợp Z chứa X, Y có tỉ lệ mol tương ứng 1: 2 bằng lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua bình chứa dung dịch H2SO4 đặc (dùng dư), thấy khối lượng bình tăng 12,42 gam; đồng khí thoát ra khỏi bình có thể tích là 13,216 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của amin có khối lượng phân tử nhỏ trong hỗn hợp Z là

A. 6,7%.

B. 20,1%.

C. 13,4%.

D. 26,8%